Sledování smečky Krokodýlů v Botanické zahradě

28.06.2008 22:36

Etologickým výzkumem bylo zjištěno, že některé živočišné druhy si vytvářejí své rituály, typické pro dané roční období. Námi sledovaná skupina Krokodýl, kterou pozorujeme již osmým rokem, se pravidelně koncem června shlukuje, obvykle v zalesněné oblasti. Jejich konkrétní aktivita však našim měřením zatím unikala. Ovšem v roce 2008 se smečka shromáždila nedaleko pozorovacích stanovišť v Botanické zahradě Praha. Naši průzkumníci neváhali a v improvizovaných podmínkách pečlivě dokumentovali průběh setkání. Výsledky jsou bez nadsázky průlomové.

1. Materiál a metodika

Sledování bylo provedeno v Botanické zahradě Praha. Stádo tvořilo cca 15 kusů druhu Homo sapiens crocodylus, průměrné stáří 25 let. Sledovaly se základní životní projevy (žere, stojí, přežvykuje stojí, přežvykuje sedí, přežvykuje leží, pije, přechází) i projevy složitější (sběr dřeva, hnízdění, oslavné rituály). Zpracování proběhlo kombinací metod rituálové a deskriptivní etologie s přispěním fotografických materiálů.

2. Shromíždění stáda, rituál

Stádo se počalo houfovat na zastávce Na Pazderce kolem 16:30 (zaznamenávání probíhalo od 16:40). Vůdce stáda nebylo snadné určit, teprve po nějaké době byla zjevná příčina - statný samec se spolu s rituálními potřebami dostavil až vzápětí. Skupina se poté přesunula na kamenitou mýtinu, kde počalo seznamování s novým rituálem. Počáteční nedůvěru a skepsi, provázenou neúspěšným vrháním kulatých předmětů pomocí holí opatřených síťkou, vystřídalo párování, pobíhání a všeobecná rozpustilost.

Po pečlivé analýze našich záznamů jsme schopni interpretovat některé z prvků tohoto rituálu "Lakros". Jedná se pravděpodobně o jakési primitivní uctívání pitné vody, neboť podle pokynů byly na zemi vyryty rituální obrazce ve tvaru písmene "U", do nichž jedinci umístili uctívané artefakty: nádoby s 1,5 litry pitné vody. Každý symbol představoval svatyni, do které mohli pouze vyvolení - "strážci vody". Ostatní členové stáda (nyní rozděleného podle příslušnosti k svatostánku) prováděli složité tance a rituály ve snaze si tuto vodu zasloužit.

 

Činnost čas
Zaklapávání kulatého objektu síťkou 62 %
Tanec 21%
Hledání kulatého objektu v křoví 10 %
Výkřiky "nahraj", "tady" a "sejmi ho/ji" 7 %

 

 

 

Jak je patrné z tabulky, většinu času byl kulatý předmět na zemi, pevně připlácnutý síťkou, což má pravděpodobně symbolizovat sepjetí vody a půdy. To rovněž vysvětluje "lopatovité" manévry s holemi, symbolizující snahu vykopat vlastní studnu.

Cílem rituálu evidentně bylo získat privilegované místo označované stádem jako "střídačka", kde byla voda k dispozici bez dalšího boje.

3. hnízdění, žrádlo

Po ukončení rituálu se (ke zklamání pozorovatelů) nekonala kanibalistická konzumace poraženého družstva, jak o ni čteme v severoamerických publikacích o Lacrosse. Namísto toho se smečka rozprchla do okolních lesů a jednotlivci se postupně vraceli s materiálem na stavbu hnízda. Jiní se jim ve stavbě snažili zabránit a materiál lámali na menší části, čímž byla stavba obydlí nakonec znemožněna. Na pokyn vedoucích se tak stádo raději přesunulo na místo, kde již bylo hnízdo postavené, a dřevo, původně určené k výstavbě obydlí, zde spálili.

Konzumace masitých i pšeničných potravin, opékaných na rozdělaném ohni, se zdá býti spíše podružnou součástí. Jako klíčovou surovinu identifikovali naši průzkumníci dvě kašovité směsi, uložené v baravně zřetelně odlišených nádobách, označovaných výkřiky "podáš mi kečup" a "ta hořčice mi stoupá až do vlasů". Opékání naopak bylo zřejmě opět prvkem rituálním - jedinci předváděli svou schopnost vystavit svůj pokrm ohni a poté jej sníst, aby na ně síla ohně přešla.

Analýza komunikace v rámci stáda ukazuje na to, že skupina již spolu táhne delší dobu. Určité sekvence skřeků byly okolosedícími často identifikovány jako známé. Bylo evidentní, že se jedná vesměs o vyprávění legend a pověr, které mají mít pro skupinu edukativní a katarzní účinek: dávat si pozor na oči, nejíst zeleninu před dlouhou cestou autobusem apod.

MUDrc stáda

V poslední fázi rituálu bylo již přes 90 % skupiny ve stavu ležící přežvykující

Životní projevy jedinců se v závislosti na teplotě okolního vzduchu měnily. Z původně aktivního stáda bylo po pár hodin polehávající přežvykující skupinka, jednotlivci vstávali pouze k občasnému protažení končetin či navýšení vrstev kožešin. Došlo ke konzumaci veškeré posvátné vody, jejíž zbytek byl po 23:00 použit k uhašení ohně.

4. Závěr

Skupina se poté shlukla, aby se nepřátelským terénem vydala nazpět ke svým hnízdům. Dostala se tak z dosahu našeho pozorování. Námi shromážděné poznatky o rituálu "Lakros" považujeme za průlomové. Věříme, že skupina se brzo shromáždí znovu a budeme moci naše měření nadále zpřesňovat. Netrpělivě tedy vyhlížíme další shluknutí skupiny Krokodýl a doufáme, že díky ní objevíme i další zcela nové rituály pro druh Homo sapiens atypické.

Kompletní obrazovou dokumentaci naleznete v příloze.

Taborák 2008

 

Pavel
inspirováno zde

 

Zpět